-- --
--
--
--
HASAR İŞLEMLERİ
Hasar Anında
Anlaşmalı Tamir Servisleri
7/24 Hasar Destek
Hasar İletişim Numaraları
Kaza Tutanağı Sorgulama
Hasar Belgeleri
Neova Hasar Dosya Sorgulama
--
Hasar Belgeleri

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, telefon, dilekçe, faks ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.


İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER

İhbarda bulunurken aşağıdaki bilgilerin yanınızda bulunması gerekmektedir;

•    Sigortalının adı, soyadı, unvanı,
•    Poliçe ve acente numarası,
•    Hasar tarihi,
•    Tahmini hasar miktarı,
•    Hasarın mahiyeti,
•    Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu.


EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için eksper görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak çalışan kişilerdir.

Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımını gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen eksper raporu şirkete teslim edilir.


HASAR ÖDEMESİ
Sigorta şirketi, eksper tarafından eksiksiz olarak teslim edilen hasar dosyasını inceleyerek hasar ödemesini gerçekleştirir.

 

HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  KASKO SİGORTASI

Cam Kırılması Durumunda;

Hasar Beyanı

Ruhsat Sureti

Ehliyet Sureti( Hasar seyir esnasında olmuşsa)

Hasarlı aracın ve camın fotoğrafları

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname

Banka hesap bilgileri


Çarpma / çarpışma hasarlarında ;

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı,

Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,

Tasdikli alkol raporu,

Ruhsat sureti,

Ehliyet sureti,

Hasarlı aracın fotoğrafları,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Aracın çalınması durumunda;

Tasdikli karakol müracaat tutanağı,

Bulunamadı yazısı,

Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı,

Trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi aslı,

Ehliyet sureti,

Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge,

Aracın maliye kaydının silindiğine dair belge,

Vekaletname aslı,

Aracın trafik dosyası (Alış faturası, vergi makbuzları, teknik belgeler, v.s.)

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Aracın asıl ve yedek anahtarları,

Banka hesap bilgileri .


Yanma hasarında ayrıca;

İtfaiye raporu.


Radyo – Teyp hırsızlığı hasarlarında;

Tasdikli karakol müracaat ve görgü - tespit tutanağı,

Ruhsat sureti,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname.


Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ;

Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın tasdikli sureti,

Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  TRAFİK SİGORTASI

Maddi hasarlarda;

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,

Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı,

Tasdikli sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu,

Mağdur araç ruhsatı,

Mağdur aracı kullananın sürücü belgesi,

Hasarlı aracın fotoğrafları,

Sigortalı aracı kullananın sürücü belgesi,

Sigortalı araç ruhsatı,

Mağdurun T.C. kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,

Banka hesap bilgileri.


Bedeni hasarlarda ;

Yaralanma durumunda;

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,

Sigortalıya ait ruhsat ve sürücü belgesi,

Hastane epikriz raporu,

Tedavinin bittiğine dair kesin doktor raporu,

Tedavi masraf belgelerinin asıları (Reçete, fatura, makbuz, ilaç kupürleri )


Sürekli sakatlık durumunda;

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,

Sigortalıya ait ruhsat ve sürücü belgesi,

Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,

Mağdurun sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Ölüm durumunda;

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,

Sigortalıya ait ruhsat ve sürücü belgesi,

Aile nüfus kayıt örneği,

Defin ruhsatı,

Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge.

Kusur durumlu bilirkişi raporu,

Veraset ilamı,


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  FERDİ KAZA SİGORTASI

Ölüm durumunda;

Tasdikli kaza tespit tutanağı, hasar beyanı

Aile nüfus kayıt örneği,

Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

Veraset ilamı,

Defin ruhsatı,


Sürekli sakatlık durumunda;

Tasdikli kaza tespit tutanağı, hasar beyanı

Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,

Mağdurun sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Yaralanma durumunda;

Tasdikli kaza tespit tutanağı, hasar beyanı

Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri ),

Hastaneden epikriz raporu.

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SİGORTASI

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,

Yolcuların yolculuk biletleri,

Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,

Ruhsat sureti,

Ehliyet sureti,

Tasdikli alkol raporu,


Ölüm durumunda ek olarak;

Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

Defin ruhsatı,

Veraset ilamı,

Nüfus kayıt örneği,

Ölen yolcunun kazanç durumunu gösteren belge,


Sürekli sakatlık durumunda ek olarak;

Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,

Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Yaralanma durumunda;

Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),

Hastane epikriz raporu,

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

SGK müfettişleri tarafından tutulan kusur durumu belirtilen müfettiş raporu,

İş kazası ile ilgili tutanaklar, şahit ifadeleri,

İşçinin son 6 aylık maaş bordrosu,

Kazanın SGK'ye bildirilme belgesi,

İşçi ya da SGK tarafından işverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,

İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme yapıldıysa ödeme makbuzları,

Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname.


Ölümlerde ek olarak;

Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

Vukuatlı nüfus kayıt sureti,

Defin ruhsatı,

Veraset ilamı.


Sürekli sakatlık ve yaralanmalarda ek olarak;

Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,

Hastane raporu,

Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete),

Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  HIRSIZLIK SİGORTASI

Hırsızlık

Tasdikli karakol müracaat tutanağı,

Tasdikli olay yeri görgü tespit tutanağı,

Tasdikli bulunamadı yazısı,

Olay yeri detaylı fotoğrafları,

Hasar gören malların alım faturası, kullanım kılavuzu v.s.

Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için),

Envanter kayıtları (İşyerleri için).

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  ZORUNLU OTOBÜS KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,
Yolcu listesi ve yolculara ait yolcu biletleri,
Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair SGK bildirgeleri,

Ölüm Durumunda ek olarak;
Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
Veraset ilamı,
Nüfus kayıt örneği,
Defin ruhsatı.

Sürekli sakatlık durumunda ek olarak;
Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,
Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma Durumlarında ayrıca;
Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),
Hastane Epikriz raporu,
Banka hesap bilgileri.

Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  YANGIN SİGORTASI

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları,

Çalınan malların faturası ve kullanım kılavuzları,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Tapu ya da kira kontratı,

Ticari işletmelerde vergi levhası, demirbaş kaydı, alış faturaları,

Bulunamadı yazısı,

Banka hesap bilgileri.


Fırtına hasarları;

Detaylı hasar beyanı,

Meteoroloji raporu,

Tazminat talep yazısı,

Tapu ya da kira kontratı,

Ticari işletmelerde vergi levhası,

Banka hesap bilgileri.


Cam Kırılması hasarları;

Hasar beyanı,

Fotoğraf,

Tamirat/değişim faturası,

Banka hesap bilgileri.

Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,

Teknik servis raporu,

Detaylı tazminat talep yazısı,

Tamirat/değişim faturası,

Alış faturası, poliçe ekli listesi ya da mutabakatlı kıymet raporu,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,

Teknik servis raporu,

Detaylı tazminat talep yazısı,

Tamirat/değişim faturası,

Operatör belgesi,

hasarlı makine iş makinesi ise ruhsat sureti,

Alış faturası, poliçe ekli listesi ya da mutabakatlı kıymet raporu,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

Olay ile ilgili tutanak ve detaylı sigortalı beyanı,

Detaylı tazminat talep yazısı,

Sözleşme,

Taşeron ve alt taşeronlar ile yapılan sözleşmeler,

Keşif özeti, hakediş,

Meteoroloji raporu (Fırtına hasarı olursa),

İtfaiye raporu (Yangın hasarı olursa),

Karakol tutanakları (Hırsızlık meydana gelirse),

Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık hasarlarında,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  MONTAJ SİGORTASI

Olay ile ilgili tutanak ve detaylı hasar beyanı,

Detaylı tazminat talep yazısı,

Keşif özeti, hakediş,

Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu),

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

  EMTEA SİGORTASI

Emtea Sigortaları;

Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),

Mal faturası,

Gümrük giriş ya da çıkış beyannamesi ,

Taşıyıcı imzalı hasar tutanağı,

Kargo raporu,

İhtarname,

Gümrük muayene tutanağı,

Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),

Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),

Time sheet, çeki listesi,

Çetele ve tartı fişleri,

Taşıma şekline göre konişmento, hamule senedi, CMR, sevk irsaliyesi,

Taşıma sözleşmesi,

Yükleme belgeleri,

Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Tekne Sigortaları;

Detaylı hasar beyanı varsa tutanak,

İşletme belgesi,

Denize elverişlilik belgesi,

Gemi adamı belgesi,

Class belgesi,

Güverte ve makine jurnalleri,

Meteoroloji raporu,

Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,

Deniz raporu,

Tamirat ile ilgili alınan fiyat teklifleri ve faturalar,

Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,

Banka hesap bilgileri.


Taşınan para ve kıymet sigortaları;

Tutanak,

Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,

Detaylı tazminat talep yazısı,

Banka hesap bilgileri.


Not: Yukarıdaki belgeler standart olup gerekli görüldüğünde ek belge talep edilebilir.

--
Anasayfa | Zorluoğlu | Ürünler | Acenteliklerimiz | Hizmetler | Bilgi Bankası | SSS | Site Haritası | İletişim
Copright © 2010 - 2015 ZORLUOĞLU Sigorta Aracılık Hizmetleri ( zorluoglu.com - zorluoglu.com.tr - zorluoglusigorta.com - zorluoglusigorta.com.tr )
Web Tasarım & Yazılım